Siddhat - 84 buddhalaisen joogin elämäkerrat
Sisällysluettelo

Luyipa
Lilapa
Virupa
Dombipa
Savaripa
Saraha
Kankaripa
Goraksa
Caurangi
Vinapa
Santipa
Tantipa
Camaripa
Khangapa
Nagarjuna
Kanhapa
Karnaripa
Thaganapa
Naropa
Shalipa
Tilopa
Catrapa
Bhadrapa
Khandipa
Ajokipa
Kalapa
Dhombipa
Kankana
Kambala
Tengipa
Bhandhepa
Tandhepa
Kukkuripa
Kucipa
Dharmapa
Mahipa
Acinta
Babhahi
Nalina
Bhusuku
Indrabhuti
Mekopa
Kotali
Kamparipa
Jalandhari
Rahula
Dharmapa
Dhokaripa
Medhina
Pankaja
Ghandhapa
Yogipa
Caluki
Gorura
Lucika
Niguna
Jayananda
Pacari
Campaka
Bhiksana
Telopa
Kumaripa
Caparipa
Manibhadra
Mekhala
Kanakhala
Kalakala
Kantali
Dhahuli
Udheli
Kapalapa
Kirava
Sakara
Sarvabhaksa
Nagabodhi
Darika
Putali
Panaha
Kokalipa
Ananga
Laksminkara
Samudra
Vyali

Alku      Kirjat Seuraava